Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Błoniu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwalne oferty pracy

O firmie
 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
Miejsce pracy: Błonie ul. Lesznowska 20A, 05-870 Błonie


1. Wymagania wobec kandydata:

• kwalifikacje zawodowe: zgodnie z cz. II poz. 1 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011, nr 151, poz.896) to jest: wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej;
• inne:
- obywatelstwo polskie;
- wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych;
- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych oraz oświadczenie, że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku zastępcy dyrektora;
- znajomość regulacji prawnych bezpośrednio i pośrednio związanych z organizacją, funkcjonowaniem i finansowaniem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
- umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office;
- dyspozycyjność;
- prawo jazdy kategorii B.

2. Zakres obowiązków:

• kierowanie oraz sprawowanie nadzoru służbowego i merytorycznego nad Działem Administracyjno – Technicznym w skład którego wchodzą:
- Zespół Administracyjny;
- Zespół Techniczny;
- Zespół Nadzoru i Kontroli Jakości;
- Zespół IT.
• nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, urządzeń energetycznych, techniczno - gospodarczych, stanem bezpieczeństwa budynków;
• nadzorowanie przebiegu prac remontowo - modernizacyjnych prowadzonych na terenie Zakładu;
• nadzór nad prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją nieruchomości;
• nadzór nad prowadzenie gospodarki magazynowej;
• nadzór nad przygotowanie dokumentów i materiałów przetargowych
w postępowaniach na świadczenie usług w zakresie usług transportu sanitarnego, warsztatu samochodowego, paliw, zakupu środków transportu;
• nadzór nad zagwarantowanie dobowej gotowości technicznej taboru sanitarnego
i stanu wyposażenia poszczególnych ambulansów;
• współpraca z firmami ubezpieczeniowymi, Autoryzowanymi Stacjami Obsługi Pojazdów, innymi firmami świadczącymi usługi dla Zakładu w zakresie napraw, serwisowania pojazdów na podstawie zawartych umów lub zleceń;
• współpraca ze służbami miejskimi;
• współpraca z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Zakładu;
• obsługa usług w zakresie transportu sanitarnego i prowadzenie nadzoru nad umów na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego i innych;
• archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• nadzorowanie funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania;
• zarządzanie systemem informatycznym SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu;
• nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;
• pozostałe obowiązki wynikające z zapisów Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

3. Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych;
• dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego rekrutacją
poświadczone za zgodność z oryginałem;
• opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
• inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem;
• oświadczenie kandydata, że posiada  pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
• informacja z KRK opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wymaganych dokumentów;
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych;
• oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania rekrutacji na w/w stanowisko.

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

• dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętych kopertach z imieniem nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacja na kopercie: „Oferta  na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego”;
• dokumenty należy przesłać/złożyć w sekretariacie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Lesznowska 20 A,  05-870 Błonie, w terminie do 6 listopada 2020 do godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty do SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.

5. Inne informacje:

• planowany termin zatrudnienia: grudzień 2020 r.;
• oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów wymaganych któregokolwiek z
dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu bądź podpisów kandydata na oświadczeniach będzie skutkowało, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas postępowania kwalifikacyjnego;
• dokumenty złożone nie będą zwracane;
• po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone;
• Dyrektor SPZOZ zastrzega sobie: prawo unieważnienia naboru na w/w stanowisko bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru kandydata jak również prawo nie dokonania wyboru żadnego kandydata w procesie rekrutacji.

6. Wymiar czasu pracy Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno- Technicznych wynosi pełny etat (umowa o pracę). 
 

autor informacji: Joanna Nienałtowska
data wytworzenia: 20
20-10-29
opublikował:
Administrator Systemu
data publikacji: 20
20-10-29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko:


Księgowa/ Księgowy
Miejsce pracy: biuro w Błoniu

Zakres obowiązków:
Kontrola nad obiegiem dokumentacji księgowej,
Weryfikacja dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym,
Wprowadzanie i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Archiwizacja dokumentacji księgowej,
Prowadzenie kasetki podręcznej,
Czynności związane z zamknięciem miesiąca i roku,
Wprowadzanie przelewów do Banku,
Uzgadnianie sald księgi głównej z księgami pomocniczymi.

Wymagania:
Minimum średnie wykształcenie kierunkowe (finanse, rachunkowość),
Znajomość Ustawy o rachunkowości,
Znajomość Ustawy o finansach publicznych,
Dobra znajomość środowiska MS Office ( w szczególności Excel),
Aktywne i samodzielne podejście do wykonywanych obowiązków, dokładność i staranność,
Zdolności komunikacyjne, umiejętność współpracy w zespole, analitycznego myślenia,
Dobra organizacja czasu pracy.

Oferujemy:
Pracę na cały etat,
Pracę w młodym zespole.

Osoby spełniające powyższe kryteria, prosimy o złożenie CV oraz Listu Motywacyjnego do dnia 9.10.2020r. na adres: e-mail      personalny@ratownictwopwz.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV przez SPZOZ Powiatową Stację Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla potrzeb niezbędnych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Księgowa/y (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, tekst jednolity Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 oraz przepisami prawa krajowego z zakresu ochrony danych osobowych). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z treścią art. 4 pkt 11 RODO.


 
 

autor informacji: Joanna Nienałtowska
data wytworzenia: 20
20-09-25
opublikował:
Administrator Systemu
data publikacji: 20
20-09-25

 
 

autor informacji: Piotr Kosyl
data wytworzenia: 201
9-07-29
opublikował:
Administrator Systemu
data publikacji: 201
9-07-29

_________________________________________________________

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
w Błoniu , ul. Lesznowska 20A

zatrudni do pracy w dziale administracyjno - technicznym

   Wymagania:
    wykształcenie minimum średnie ( mile widziane mechaniczne),
    prawo jazdy kat. B,
    wysoka kultura osobista,
    dobra organizacja pracy,
    energiczne usposobienie, operatywność,


Oferty prosimy składać osobiście  w Sekretariacie godzinach  8.00
15.00
lub na adres e-mail: personalny@ratownictwopwz.pl
 kontakt telefoniczny 22 752-39-54


 
 

autor informacji: Piotr Kosyl
data wytworzenia: 201
7-01-03
opublikował:
Administrator Systemu
data publikacji: 201
7-01-03

_________________________________________________________


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu  poszukujemy na czas zastępstwa kandydata/kandydatki
.


Specjalistę ds. statystyki medycznej i obsługi administracyjno biurowej.


W pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce pracy:
ul . Lesznowska 20A
05-870 BŁONIE

Do szczegółowych zadania należy:

 • Rejestracja systemie informatycznym kart zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego  oraz  kontrola prawidłowości sporządzanej dokumentacji pod względem wymogów ustawowych;  

 • Analiza liczby świadczeń udzielanych w Zakładzie;

 • Rozliczanie umów zawartych z płatnikiem;

 • Współpraca w zakresie analiz statystycznych z płatnikiem;

 • Realizacja wszystkich zadań statystycznych wymaganych przez płatnika;

 • Sporządzanie sprawozdań z działalności Zakładu dla:

       -   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
       -   Głównego Urzędu Statystycznego,
       -   Urzędu Marszałkowskiego,
       -   Ministerstwa Zdrowia.

 • Wydawanie kserokopii dokumentacji medycznej i odpisów osobom i instytucjom uprawionym,

 • Przekazywanie istotnych zmian dotyczących realizacji umów na świadczenia zdrowotne odpowiednim Zespołom,

 • Przekazywanie odpowiednim Zespołom informacji o zmianach w prowadzonej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • Aktualizowanie danych w rejestrze podmiotów działalności leczniczej i Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI);

 • Weryfikacja kart wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego;

 • Odpowiednie  przygotowanie ( opisanie ) dokumentacji medycznej przed przekazaniem do Archiwum Zakładowego;

 • Obsługa biurowa;

 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.


Wymagania:

 • Wykształcenie średnie mile widziane wyższe;

 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej;

 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;

 • Znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.


Umiejętności:

 • praca zespołowa;

 • komunikowania się z ludźmi;

 • samokształcenia;

 • obsługi komputera;

 • podejmowania decyzji.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 31.08.2015 na adres personalny@ratownictwopwz.pl
W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


 
 

autor informacji: Piotr Kosyl
data wytworzenia: 201
5-08-21
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji:  201
5-08-21_________________________________________________________


Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą
w Błoniu - w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata, adres korespondencyjny z numerem telefonu oraz adnotację o treści:
KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA SPZOZ Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.


Ogłoszenie o konkursie >>>
Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 133/2013 >>>


Informacja o konkursie na wolne stawisko uzyskana ze strony BIP Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:
www.bip.pwz.pl


 
 

autor informacji: Piotr Kosyl
data wytworzenia: 2013-11-1
5
opublikował:
Administrator Systemu
data publikacji: 2013-11-1
5

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego